BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304316

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 237/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 237/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lipca 2001 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ro o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


UzasadnienieZgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 750 "Administracja publiczna" , rozdział 75020 "Starostwa powiatowe " - przeniesień planowanych wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę oraz na świadczenia wynikające z przepisów bhp ( dopłaty do zakupionych okularów pracownikom pracującym przy komputerach)
2. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne"- przeniesień na kwotę 500,- zł
w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe.
Rozdział 80114 - "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" - przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami w kwocie 65.208,- zł w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu spowodowane zostało koniecznością wykonania sieci komputerowej.
W rozdziale tym dokonano również zmniejszenia poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek " o kwotę 60.052,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tyto choroby zawodowej (rozdział 80130 - "Szkoły Zasadnicze"):
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy kwota 10.200,- zł
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu kwota 4.852,- zł
oraz na remonty:
- Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu (rozdział 80102 ) kwota 25.000,-zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (rozdział 80140) kwota 20.000,-zł
3. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej"
W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki dokonano przeniesień planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku na łączną kwotę 208.792,- zł, w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie na kwotę 4.000,- zł i w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej na kwotę 8.473,- zł.


Wicestarosta
Marian Świątkowski