BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304304

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 238/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała nr 238/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lipca 2001 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust. 1 i ust.2 pkt 3 w związku z art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Pani Bogusławie Nowak, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu pełnomocnictwa do dokonywania jednosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności wynikającej z zadań statutowych tego Centrum, składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów w tym zakresie.

§2


Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają v stosownej uchwały Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z powołaniem Pani Bogusławy Nowak z dniem 16 lipca 2001r. na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, traci moc uchwała nr 195/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 czerwca 2001r. o udzieleniu ww. pełnomocnictwa na okres pełnienia funkcji p.o. dyrektora PCPR.
Z uwagi na fakt, iż Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dla dokonywania czynności prawnych wynikających z zadań statutowych tej jednostki w zakresie działalności bieżącej, składania oświadczeń woli, podejmowania decyzji dotyczących " gospodarowania mieniem powiatu np. podpisywaniem umów najmu i dzierżawy winien zostać wyposażony w pełnomocnictwo w tym zakresie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski