BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315680

Data: 1 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 240/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmiany w obrębie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Ignacego Daszyńskiego dla obszaru oznaczonego na załączniku graficznym.
Uchwała nr 240/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2001 r.

w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmiany w obrębie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Ignacego Daszyńskiego dla obszaru oznaczonego na załączniku graficznym.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 71, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie występuje z wnioskiem o dokonanie zmian w ustaleniach dla terenu oznaczonego symbolem 10 UO w sposób następujący: 10 U
a) teren usług nieuciążliwych
b) ustala się zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich nadbudowy i adaptacji.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu po zaznajomieniu się z przedłożonymi materiałami graficznymi i opisowymi do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uznaje, że istniejąca lokalizacja Zespołu Szkół Samochodowych posiada utrudnienia w postaci uciążliwości hałasu od ulicy Dworcowej i ciasnoty terenowej bez możliwości rozbudowy funkcji szkolnej. Zarząd Powiatu rozważa możliwość dyslokacji szkoły na teren bardziej odpowiedni, dokonując jednocześnie zmiany przeznaczenia tych obiektów.
Wpisanie do treści planu proponowanych ustaleń pozwoli Zarządowi Powiatu zrealizować powyższy zamiar.


Wicestarosta
Marian Świątkowski