BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316711

Data: 1 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 241/2001
Dotyczy: ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Uchwała Nr 241/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2001 r.


w sprawie ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. z 2000 r., Dz.U. nr 46, poz.543 ) a także §3, §4 pkt 3 oraz §13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy ( Dz. U. nr 9, poz.30 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić ceny wywoławcze, wadia oraz postąpienia w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, w wysokości przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXIX/230/2001 Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu w uchwale Nr 234/2001 z dnia 11.07.2001 r. ustalił, że nieruchomości objęte uchwałą mają być zbyte w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust.2 pkt 1 ustalono ceny wywoławcze nie niższe niż wartości nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz.U. nr 9, poz. 30 ) ustalono wysokości wadiów, które nie mogą być niższe niż 5 % i wyższe niż 20% ceny wywoławczej oraz wysokości postąpień, które wynosić powinny nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Wicestarosta
Marian Świątkowski