BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317016

Data: 8 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 242/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 242/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. z późno zm. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" .

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 200 l r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80114 - "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" -w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek " o kwotę 5.500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji Egzaminacyjnej kwalifikującej nauczycieli kontraktowych na nauczycieli mianowanych (rozdział 80145 "Komisje egzaminacyjne").
Rozdział 80120 -Licea ogólnokształcące"- przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu na łączna kwotę 3.651,- zł spowodowane zostało brakiem środków na zakup mebli szkolnych (stolików).
Rozdział 80130 - "Szkoły zasadnicze" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w :
- Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu na kwotę 4.852,- zł. Przyczyną powyższego była konieczność wypłaty odszkodowania z tyto choroby zawodowej nauczyciela.
- Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy na kwotę 6.500,- zł. Niewykorzystane środki z poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tyto choroby zawodowej.
- Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu na kwotę 1.003,- zł, co związane jest z koniecznością dokonania ubezpieczenia monitoringu szkoły ,
Rozdział 80145 - "Komisje egzaminacyjne" - przeniesień planowanych wydatków na kwotę 1.500,- zł dokonano w związku z koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W rozdziale tym dokonano również zwiększenia budżetu o kwotę 5.500,- zł, co omówione zostało w rozdziale 80114.
Rozdział 80195 - "Pozostała działalność" - brak środków na dokonanie opłaty za udział nauczycieli w Warsztatach Psychoedukacyjnych w roku szkolnym 2000/2001 spowodował dokonanie przeniesień planowanych wydatków na kwotę 2.094,- zł.
2. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85333 - "Powiatowe urzędy pracy"
W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 1.758,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski