BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304440

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 243/2001
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 243/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91, poz.578 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu panu Piotrowi Kendzierskiemu na okres od dnia 1 września 2001r. do 31 sierpnia 2006 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pan Piotr Kendzierski został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu, w wyniku konkursu, przeprowadzonego w dniu 29.06.20,01 r. Konkurs przeprowadzono na podstawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej z dnia 27.03.1999 r. z późn. zm. Kuratorium Oświaty nie zgłosiło zastrzeżeń wobec kandydatury Pana Piotra Kendzierskego, w związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski