BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304434

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 247/2001
Dotyczy: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała Nr 247/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 września 2001 r.


w sprawie: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, oznaczonej jako działka nr 149/4 o powierzchni 3,2213 ha, zajętej przez Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu wystąpi z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, oznaczonej jako działka nr 149/4 o powierzchni 3,2213 ha.
Przejęcie tej nieruchomości jest niezbędne, albowiem dysponuje nią Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazanie mienia Skarbu Państwa służącego do wykonania zadań Powiatu następuje na wniosek Zarządu Powiatu, w drodze decyzji Wojewody, dlatego zaszła konieczność podjęcia tej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski