BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316768

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 248/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 248/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 września 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. z późno zm. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art.128 ust. 2 pkt. I i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 750 "Administracja publiczna"
Rozdział 75019 - "Rady powiatów" - dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 2.400,- zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych i opłaty związane z nagłośnieniem sali sesyjnej.
2. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" Rozdział 75405 - "Komendy powiatowe Policji"- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu dokonano na łączną kwotę 127.000,- zł. Dokonane przeniesienia wynikają z konieczności dostosowania wydatków budżetowych do postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr.47, poz.501).
3. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
W związku z brakiem środków finansowych na opłacenie rachunków działalności bieżącej, szkolenie uczniów oraz zakup środków czystości w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia o kwotę 30.000,- zł poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" w Powiatowym Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu ( rozdział 80114) a zwiększenia planu wydatków w Zespole szkół Specjalnych w Inowrocławiu w rozdziale:
- 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 17.500,- zł,
- 80134 - "Szkoły zawodowe specjalne" o kwotę 12.500,- zł.
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące"- w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu na łączna kwotę 2.400,- zł.
Rozdział 80130 - "Szkoły zasadnicze" - konieczność zakupu środków BHP w Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu spowodowała dokonanie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 1200,- zł.
4. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - aby zapewnić funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami:
- w Domu Dziecka Gniewkowie na kwotę 19.680,- zł,
- w Domu Dziecka w Inowrocławiu na kwotę 1.150,- zł.
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej"- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na łączną kwotę 13.000,- zł.
Z uwagi na długotrwałą chorobę jednej z pracownic DPS-u zaoszczędzone środki w łącznej kwocie 12.000,- zł w poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Składki na ubezpieczenie społeczne" i "Składki na Fundusz pracy" przeznaczono na zwiększenie planu wydatków rzeczowych.
Przeniesień planowanych wydatków na kwotę 1.000,- zł dokonano w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie na kwotę 4.300,- zł.
Ponieważ ograniczono do minimum korzystanie z usług obcych dotyczących konserwacji i naprawy urządzeń i sprzętu (naprawy te wykonuje się we własnym zakresie) zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczono na zwiększenie wydatków w poz. "Materiały i wyposażenie".
- Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku na kwotę 9.650,- zł.
Zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi (zmniejszenie od 1 lipca br. wymiaru zatrudnienia 4 sprzątaczek z całego etatu do 3 etatu) przeznaczono na zakup energii elektrycznej, oleju opalowego oraz wypłatę odszkodowania z tyt. wypadku przy pracy.
- Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na kwotę 29.600,- zł.
Przyczyną powyższego jest brak środków na opłaty za gaz, energię, elektryczną, wodę, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, dezynsekcje, wczasy rehabilitacyjne mieszkańców oraz udział mieszkańców w Festiwalu Zespołów Artystycznych DPS-ów Pałuk i Kujaw.
Rozdział 85318 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie"- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokonano na kwotę 11.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu wyposażenia do dodatkowo otrzymanych pomieszczeń w nowej siedzibie PCPR.


Starosta
Leonard Maciejewski