BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304410

Data: 12 września 2001 r.
Nr uchwały: 249/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu echokardiografu do używania na podstawie leasingu operacyjnego.
Uchwała nr 249/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 września 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu echokardiografu do używania na podstawie leasingu operacyjnego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na przyjęcie do używania przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu echokardiografu (1 szt.) na podstawie umowy leasingu dewizowego z przeznaczeniem dla Pracowni Elektrodiagnostyki z Pracownią Rehabilitacji Kardiologicznej tego Zakładu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, dla którego Samorząd Powiatowy w Inowrocławiu przejął uprawnienia organu, który go utworzył, za zgodą Zarządu Powiatu, Zakład może zbyć, wydzierżawić lub wynająć majątek trwały oraz dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o wartości przekraczającej jednorazowo 3 000 EURO, a nie przekraczającej jednorazowo 100 OOO EURO.
W dniu 14 sierpnia 2001 r. Dyrektor Publicznego Specjalistycznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przyjęcie echokardiografu o wartości brutto ok. 317 200 PLN do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
Rada Społeczna działająca przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą nr X/III/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r. zaopiniowała pozytywnie zakup lub przyjęcie przez PS ZOZ echokardiografu - 1 szt. o wartości brutto 317 200,00 PLN, jednocześnie zobowiązała
Dyrektora Zakładu do wyszukania najkorzystniejszej formy zakupu lub przyjęcia do użytkowania echokardiografu na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
W dniu 7 września 2001, r. wpłynęło pismo od Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu wskazujące ofertę, która spełnia możliwości finansowe Zakładu tj. wykorzystanie oferty leasingowej (dewizowej) przedstawionej przez Kredyt Lease S.A. z siedzibą w Warszawie.
W uzasadnieniu Dyrektor Zakładu podaje, że echokardiograf stanowi aparaturę medyczną niezbędną do badań w standardach kardiologicznych. Jak wynika z analiz zapotrzebowanie na badania Echo-serca wynosi ok. 360 badań miesięcznie (ok. 18 badań dziennie). Brak nowego aparatu zmusza do kierowania pacjentów do ośrodków w Bydgoszczy lub Toruniu, powodując, że większość pacjentów rezygnuje z leczenia w PS ZOZ dokonując wyboru leczenia w tych ośrodkach, gdzie ma zapewnioną kompleksową diagnostykę. Ponadto posiadanie standardowego echokardiografu jest jednym z warunków, które PS ZOZ musi spełnić ażeby przeprofilować oddział wewnętrzny na oddział kardiologiczny oraz wszcząć proces akredytacyjny Szpitala.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski