BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303833

Data: 12 września 2001 r.
Nr uchwały: 250/2001
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 250/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 września 2001 r.


w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz. 578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Skorygować harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art.29 ust.Z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Ministra Finansów ( zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej), Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (zwiększenie dotacji) oraz w wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dokonano korekty opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.


Starosta
Leonard Maciejewski