BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304392

Data: 12 września 2001 r.
Nr uchwały: 251/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 251/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 września 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt.1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt.:l i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych Wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i tak:
1. Dział 630 "Turystyka" , rozdział 63095 "Pozostała działalność" - konieczność dofinansowania wyjazdu Zespołu "Scholla Cantorum Inowroclaviensis" do Francji oraz organizacji Festiwalu Harcerskiego "Harfa" spowodowała przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 10.750,- zł
2. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne"- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7 .000,- zł w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki.
Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące"- przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 7.500,- zł w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu spowodowane zostały brakiem środków na zapłatę za wykonane meble dla pracowni komputerowej.
Rozdział 80130 - "Szkoły zasadnicze" - w celu zabezpieczenia środków na świadczenia wynikające z przepisów BHP dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu na kwotę 2.650,- zł i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie na kwotę 611,- zł.
Rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" - w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży i sprzętu BHP w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 4.000,- zł.
3. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne "- przeniesienia w kwocie 550,- zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu dokonano w związku z brakiem środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP .
4. Dział 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" przeniesień planowanych wydatków na kwotę 10.287,- zł dokonano ze względu na konieczność zakupu nagród (puchary, plecaki, torby, dres)f, dyplomy itp. ) imprezy sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, oraz na spotkania Starosty Inowrocławskiego z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnyćh.


Starosta
Leonard Maciejewskił