BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317055

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 252/2001
Dotyczy: powierzenia pani Zofii Głogowskiej stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.
Uchwała nr 252/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 września 2001 r.


w sprawie powierzenia pani Zofii Głogowskiej stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) w związku z art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. (Dz.U.Nr 64, poz. 414 z późn.zm.) i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz.U.Nr 80, poz. 900),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć Pani Zofii Głogowskiej stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach na czas od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2006 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 31 sierpnia 2001 r. wygasł akt powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2001 r. w Gazecie Pomorskiej Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na stanowisko Dyrektora w/w placówki. Na konkurs w terminie 14 dni wpłynęła jedna oferta.
Członkowie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w dniu 29 sierpnia 2001r. po zapoznaniu się ze złożoną jedyną ofertą dopuściła do drugiego etapu Panią Zofię Głogowską.
Członkowie Komisji Konkursowej biorąc pod uwagę przedstawioną koncepcję prowadzenia placówki przez kandydatkę jak i opinię dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu stwierdziła, że Pani Zofia Głogowska spełnia wymogi określone w Regulaminie Konkursu, uchwałą nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. pozytywnie zaopiniowali kandydaturę Pani Zofii Głogowskiej na dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach pani Zofii Głogowskiej na czas od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2006 r. przez Zarząd Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski