BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303800

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 255/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 255/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 września 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. z późno zm. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. d 'finansach publicznych (Dz. U, Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75405 - "Komendy powiatowe Policji"- w związku z rezygnacją funkcjonariuszy zwolnionych ze służby z pobierania świadczeń' pieniężnych przez okres 1 roku z jednostki oraz zawyżonym planem w poz. "Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby" i "Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypłacany przy zwalnianiu ze służby" powstała oszczędność w planie wydatków w kwocie 100.000,-zł. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu dokonano przeniesienia w/wym. kwoty na wydatki rzeczowe jednostki.
2. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80114 - "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" - w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek " o kwotę 55.000,- zł z przeznaczeniem na zakup opału w nadchodzącym sezonie grzewczym w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu ( rozdział 80130 "Szkoły zawodowe").
Rozdział 80120 -" Licea ogólnokształcące"- przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami w:
- I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu na kwotę
499,- zł spowodowane zostało brakiem środków na zakup pomocy naukowych niezbędnych do przygotowania matury 2002.
- Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu na kwotę 4.000,- zł spowodowane zostało koniecznością zapłaty za badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, usługi łączności, usługi kominiarskie.
Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w :
- Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu na kwotę 8.000,- zł.
Przyczyną powyższego był brak środków na zakup zestawu egzaminacyjnego (przepisy ruchu drogowego - przygotowanie uczniów do egzaminu z nauki jazdy) wraz z komputerem.
- Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy na kwotę 8.000,- zł. W związku z podpisaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych - nauka języka angielskiego dokonano zmniejszenia poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenia poz. "Zakup usług pozostałych".
- Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu na kwotę 1.000,- zł , co spowodowane zostało brakiem środków w poz. "Podróże służbowe krajowe".
3. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami dokonano w Domu Dziecka w Inowrocławiu na kwotę 2.500,- zł i w Domu Dziecka w Jaksicach na kwotę 31.000,- zł.
Rozdział 85318 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie"- przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 14.317,- zł dokonano na skutek braku środków na wyposażenie utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ( poz. wydatków: "Materiały i wyposażenie" oraz "Zakup usług pozostałych").
Środki te zostaną zrefundowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w późniejszym terminie.
Rozdział 85321 - "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności" - przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 3.600,- zł dokonano na skutek braku środków na wyposażenie utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ( poz. wydatków: "Materiały i wyposażenie" oraz "Zakup usług 'pozostałych").
Środki te zostaną zrefundowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w późniejszym terminie.
Rozdział 85333 - "Powiatowe urzędy pracy"
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 6.194,- zł. Przeniesienia te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
4. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział 85407 - "Placówki wychowania pozaszkolnego"- w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w celu dokonania niezbędnych zakupów dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 5.000,- zł. Rozdział 8541 0- "Internaty i bursy szkolne" - w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu aby zabezpieczyć bieżące regulowanie zobowiązań dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.650,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski