BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304334

Data: 28 września 2001 r.
Nr uchwały: 256/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 256/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt.1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. z późn. zm. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 853 "Opieka społeczna".

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i tak:
1. Dział 853 "Opieka społeczna"
a) Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej "przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
- Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku zmniejszając poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 7.600,- zł a zwiększając poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 2.900,- zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.200,- zł oraz "Zakup energii" o kwotę 2.500,-zł.
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem poprzez zmniejszenie poz. "Zakup środków żywności" a zwiększenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,- zł.
- Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej zmniejszając poz. "zakup środków żywności" o kwotę 9.565,- zł, "Zakup energii" o kwotę 10.000,- zł a zwiększając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia " o kwotę 9.565,- zł i "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 9.565,- zł.
Wszystkich w/wym. przeniesień planowanych wydatków rzeczowych między paragrafami dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
b) Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia o kwotę 3.522,- zł poz. "Materiały i wyposażenie" ( pomoc rzeczowa dla usamodzielnionych wychowanków domów dziecka) w rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" w rozdziale 85395 "Pozostała działalność",
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz emerytów i rencistów tych placówek w wysokości 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli placówek.
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne"- w związku z brakiem środków na ubezpieczenie monitoringu w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" a zwiększenia poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 1.114,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski