BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317021

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 264/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała nr 264/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 października 2001 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 82, poz.929)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Domy Pomocy Społecznej są jednostkami budżetowymi. Działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U .Nr 82, poz. 929).
W myśl § 4 ust. l wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres oraz nazwę, siedzibę i typ Domu określa opracowany przez Dyrektora Regulamin \J Organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
W dniu 26 września 200 l r. Dyrektor DPS w Warzynie zwrócił się z pismem do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z prośbą o przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Domu.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski