BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316705

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 266/2001
Dotyczy: likwidacji samochodu marki Star będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
Uchwała nr 266/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 października 2001 r.


w sprawie likwidacji samochodu marki Star będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację samochodu marki Star będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Samochód Osinobus - Star został przekazany w darowiźnie przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Lubiewie i znajduje się w księdze środków trwałych (str. 8, poz. 3) Domu Dziecka w Orłowie.
W dniu 18.09.2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Orłowie o wyrażenie zgody na likwidację samochodu Osinobus - Star, rok produkcji - 1983 o wartości ewidencyjnej 13.853,30 zł wraz z opinią rzeczoznawcy i 4 szt. fotografii z oględzin.
Mając na uwadze opinię techniczną rzeczoznawcy z dnia 18.09.2001 r. oraz względy ekonomiczne, jak również oświadczenie dyrektora, że ww. samochód nie był użytkowany i jest przestarzały stwierdza się, iż brak jest przesłanek uzasadniających jego naprawę.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski