BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304054

Data: 24 października 2001 r.
Nr uchwały: 268/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 268/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 października 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVII1/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z załączonym wykazem o łącznej wartości 197.009,41 zł.

§2


Zakup sprzętu, o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 118.205,64 zł., natomiast pozostała kwota tj. 78.803,77 zł. pochodzić będzie ze środków własnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz pozyskanych od darczyńców.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, dla którego Samorząd Powiatu Inowrocławskiego przejął uprawnienia organu, który go utworzył, za zgodą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu, zakład może po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady Społecznej dokonać zakupu aparatury i sprzętu medycznego, którego wartość przekracza jednorazowo kwotę 3.000 EURO, a nie przekracza jednorazowo 100 000 EURO.
W dniu 16 października 2001 r. Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 3 łóżka rehabilitacyjne, 1 aparat do terapii uciskowej, 2 zestawy UGUL z osprzętem, 2 stoły rehabilitacyjne Manumed, 1 aparat do krioterapii, 1 lampa Biotron, 1 zestaw Fango, 3 rowery treningowe, 1 zestaw Astym-Asterint, 1 laser biostymulujący, 1 skaner do lasera, 1 magner-aparat do terapii polem magnetycznym, 1 aplikator do magnera-60 cm wysokoprądowy, 1 aplikator do magnera-35 cm wysokoprądowy, 1 aplikator do magnera-35 cm niskoprądowy, 1 rotor elektryczny do ćwiczeń kkd., 1 uchwyt do rąk do rotora elektrycznego, pulsatronik ST 6D, 1 aparat do oscylacji głębokiej i 3 interdyny z przeznaczeniem dla pacjentów Działu Rehabilitacji. Posiadanie w/w sprzętu jest konieczne zarówno dla funkcjonowania nowo utworzonego Oddziału Opieki Długoterminowej o profilu rehabilitacyjnym, jak i podniesienia poziomu dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Szpital.
Zakup powyższej aparatury zostanie sfinansowany przez środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki własne PS ZOZ w Inowrocławiu oraz ze środków pozyskanych od darczyńców.
Rada Społeczna w dniu 15 października 2001 r. uchwałą nr XV/III/2001 pozytywnie zaopiniowała zakup w/w sprzętu rehabilitacyjnego.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały po obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski