BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304161

Data: 24 października 2001 r.
Nr uchwały: 270/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 270/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 października 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i tak:
1. Dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71015 - "Nadzór budowlany" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 1.318,- zł poz. "Odpisy na ZFŚS" a zwiększenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 918,- zł i poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 400,- zł.
2. Dział 750 "Administracja publiczna"
Rozdział 75:019 - "Rady powiatu"- z uwagi na brak środków na zakup materiałów biurowych, konserwację kserokopiarki dokonano zmniejszenia poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 3.000,- zł a zwiększenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.000,- zł.
Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" i "Zakup usług remontowych" o łączną kwotę 47.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 31.100,- zł, "Zakup energii" o 12.900,- zł oraz "Podróże służbowe krajowe" o 3.000,- zł.
3. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdział 75405 - "Komendy powiatowe Policji "- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie poz "zakup materiałów i wyposażenia", "zakup usług remontowych", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o łączną kwotę 67.430,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością dokonania w minimalnym zakresie niezbędnych zakupów oraz opłat za usługi świadczone na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
Rozdział 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w związku z powstałą oszczędnością w poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" (z tyt. nie wypłacenia w roku 200 l pomocy dla funkcjonariuszy na budownictwo). Niewykorzystane środki w wysokości 70.000,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w poz. "zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 30.000,- zł, "zakup usług remontowych" o kwotę 30.000,-zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 10.000,- zł.
4. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne" - w związku z brakiem środków na delegacje służbowe Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu podjął decyzję o dokonaniu przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 200,- zł poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe".
Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące" - brak środków na dokonanie niezbędnych zakupów BHP i wypłatę ekwiwalentu za odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego spowodował konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w n Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Zmniejszono poz. Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.969,- zł a zwiększono o analogiczną kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń".
Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" - przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami dokonano w:
- Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie zmniejszając poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 920,- zł a zwiększając o analogiczną kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń". Powyższych przeniesień dokonano ze względu na brak środków na zakupy BHP.
- Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,- zł. Powyższych zmian wymaga aktualna sytuacja finansowa jednostki.
- Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu zmniejszając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększając poz. "Zakup energii" o kwotę 10.000,- zł. Zmian tych dokonano z uwagi na konieczność zapłaty za energię elektryczną i wodę.
- Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 20.800,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 800,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 20.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało brakiem środków na opłacenie rachunków za szkolenia uczniów i korzystanie z sal gimnastycznych oraz koniecznością dokonania zakupu odzieży ochronnej i środków BHP.
- Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu zmniejszając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększając poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 6.000,- zł. Powyższych przeniesień dokonano ze względu na brak środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
Rozdział 80140 - "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 13.451,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 990,- zł, "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o kwotę 10.000,- zł oraz poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 2.461,- zł.
Rozdział 80195 - "Pozostała działalność" - w związku z brakiem środków na dofinansowanie działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz, "zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 3.000,- zł.
5. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Domu Dziecka w Gniewkowie dokonano zwiększenia o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup środków żywności" a zmniejszenia poz. "zakup leków i materiałów medycznych" o kwotę 1.000,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.000,- zł.
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej"
a) W związku z trudną sytuacją finansową w Domach Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej, Ludzisku, Ostrowie i Tarnówku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o dokonanie korekty planów finansowych domów pomocy społecznej i tak:
- Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej zwiększenie planu finansowego o kwotę 33.392,- zł (zał.1a do niniejszej uchwały)
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku zwiększenie planu finansowego o kwotę 75.189,- zł (zał. lb do niniejszej uchwały)
- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie zwiększenie planu finansowego o kwotę 16.388,- zł (zał. lc do niniejszej uchwały)
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku zwiększenie planu finansowego o kwotę 72.016,- zł (zał. 1d do niniejszej uchwały)
razem zwiększenia 196.985.- zł
- Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zmniejszenie planu finansowego o kwotę 124.370,- zł (zał. l e do niniejszej uchwały)
- Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu zmniejszenie planu, finansowego o kwotę 12.014,- zł
(zał. lf do niniejszej uchwały)
- Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zmniejszenie planu finansowego o kwotę 41.521,- zł (zał. lg do niniejszej uchwały)
- Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie zmniejszenie planu finansowego o kwotę 19.080,- zł (zał. l h do niniejszej uchwały)
razem zmniejszenia 196.985,- zł
b) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie podjął decyzję o przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł poz. Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższych zmian dokonano na skutek braku środków na opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi informatyczne oraz na przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji.
Rozdział 85318 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" - w związku z otrzymaną refundacją z PFRON (na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 11.689,- zł a zwiększenie poz. "Zakup energii" o kwotę 800,- zł, "zakup usług remontowych" o kwotę 2.700,- zł, "zakup usług pozostałych" o kwotę 4.489,- zł oraz poz. "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 3.700,- zł.
Rozdział 85321 - "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 5.000,- zł dokonano poprzez zmniejszenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe spowodowane zostało otrzymaniem refundacji z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
6. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - brak środków na zakup energii i wody spowodował konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Zmniejszono poz. "Wpłaty na PFRON a zwiększono poz. "Zakup energii" o kwotę 3.000,- zł.
Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne"
a) W związku z brakiem środków na wykonanie dodatkowych prac przy remoncie łazienek, usunięcie awarii kotłowni oraz na zakup mebli do zaplecza kuchennego w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "zakup energii" o kwotę 48.263,- zł a zwiększenia poz. "zakup usług remontowych"
o 18.263,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia o 20.000,- zł i "zakup usług pozostałych" o 10.000,- zł.
b) Celem zabezpieczenia prawidłowej działalności Bursy Szkolnictwa Zawodowego Nr 1 w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", "Zakup energii" i "Podróże służbowe krajowe" na łączną kwotę 6.133,- zł a zwiększenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 5.126,- zł i poz. "Różne opłaty i składki" o 1.007,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski