BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316766

Data: 12 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 272/2001
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.
Uchwała nr 272/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 listopada 2001 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.l014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2002 rok wraz z załącznikami, zawierającej następujące parametry:
1. Dochody w kwocie 90.962.452 zł
2. Wydatki w kwocie 92.162.452 zł

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2002 rok. Przy opracowywaniu projektu na 2002 rok wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach.
Opracowując projekt budżetu na rok 2002 analizowano zgłoszone potrzeby zarówno w wariancie ,,I" na kwotę 118.501 tys.zł. uwzględniającym przewidywane dochody, zgłoszone przez jednostki pełne potrzeby i określony deficyt jak i w wariancie "II" na kwotę 111.197 tys.zł. - zrównoważony bilans dochodów i wydatków.
Po wnikliwej analizie zgłoszonych wielkości przyjęto zasadę zapewnienia funkcjonowania Powiatu Inowrocławskiego w obecnej strukturze, możliwość kontynuowania rozpoczętych inwestycji a w szczególności Hali Sportowej w Kruszwicy. Powyższe zmusza do wykazania wydatków większych niż przewidywane dochody. W związku z powyższym budżet na 2002 r. zamyka się deficytem w wysokości 1.200.000 zł, który planuje się pokryć zaciągniętym kredytem długoterminowym.
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje o zgodę na zaciągnięcie kredytu komercyjnego na pokrycie wydatków.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2002 r. zapewniono jedynie minimum potrzeb finansowych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek budżetowych.


Starosta
Leonard Maciejewski