BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304401

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 274/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ambulansu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI KA wraz z wyposażeniem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
Uchwała nr 274/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2001 r.


W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ambulansu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI KA wraz z wyposażeniem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ambulansu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI KA wraz z wyposażeniem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, działającego z upoważnienia Ministra Zdrowia, w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 2000 - 2004 r. o wartości 167.600,00 zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie przez Zakład darowizny ambulansu Mercedes- Benz Sprinter 313 CDI KA wraz z wyposażeniem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, działającego z upoważnienia Ministra Zdrowia w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 2000-2004r.
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu U uczestniczy od 2001 r. w Programie Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 2000-2004 r. W ramach tego programu został utworzony szpitalny Oddział Ratunkowy usytuowany przy Izbie' Przyjęć. Przyjęcie w/w darowizny jest celowe. Aktualnie Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu korzysta z karetek typu "R" i "W" na zasadach leasingu operacyjnego do 31 lipca 2002 r. Ambulans będący przedmiotem darowizny spełnia wymagania zarówno karetki typu "R" jak i "W", będzie również nabyty na własność przez Zakład. Ponadto posiadanie takiego ambulansu przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia mieszkańców naszego powiatu.
Przyjęcie darowizny ambulansu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI KA wraz z wyposażeniem zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą Nr 23/111/2001 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 19 listopada 2001r.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski