BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316754

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 275/2001
Dotyczy: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała nr 275/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2001 r.


w sprawie: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu są prowadzone księgi wieczyste KW 13756 i KW 1317. Przedmiotowe nieruchomości są położone w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 34, oznaczone jako działka nr 82 - mapa 6 oraz działki nr 128 i 149 - mapa 9 o łącznej powierzchni 1,1452 ha oraz znajdują się w użytkowaniu Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu od dnia 21 kwietnia 1967 roku, tj. od dnia powstania Szkoły, do dnia dzisiejszego włada zabudowanymi nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 34, oznaczonymi jako działka nr 82 - mapa 6 oraz działki nr 128 i 149 - mapa 9 o łącznej powierzchni 1,1452 ha, na których położone są budynki szkolne oraz internat.
Ponieważ brak decyzji przekazującej Zespołowi Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w użytkowanie ww. nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), przekazanie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Powiatu następuje w drodze decyzji Wojewody, na wniosek Zarządu Powiatu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski