BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316742

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 277/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 277/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01021 - "Inspekcja weterynaryjna" - na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" o kwotę 1.790,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 336,- zł i poz. "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 382,- zł a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 2.508,- zł.
Powyższych zmian dokonano w związku, z koniecznością zatrudnienia pracownika Administracji Państwowej w miejsce zwolnionego wcześniej pracownika Korpusu Służby Cywilnej.
2. Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" niewykorzystane środki w poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 10.811 zł i w poz. "Odpisy na ZFŚS" w kwocie 665,- zł decyzją Dyrektora Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przeznaczono na zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 665,- zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 8.997,- zł oraz "Podatek od nieruchomości" o kwotę 1.814,- zł.
3. Dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75019 - "Rady powiatu"- z uwagi na brak środków na zakup usług pocztowych i konieczność pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych dokonano zmniejszenia poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 500,- zł, "Zakup materiałów i
wyposażenia" o kwotę 1.000,- zł i poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 1.500,- zł a zwiększenia poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 3.000,- zł.
4. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji" - na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu niewykorzystane środki z poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", "Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy" i poz. "Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby" na łączną kwotę 48.735,- zł przeznaczono na zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 5.102,- zł, "Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy" o kwotę 23.100,- zł oraz poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 20.533,- zł.
Przeniesione kwoty zabezpieczą zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, środków techniki kryminalnej oraz wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi.
5. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne" - w związku z brakiem środków na
ubezpieczenie pracowni internetowej i kupno zestawów komputerowych Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu podjął decyzję o dokonaniu przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 470,- zł i "Zakup energii" o kwotę 4.508,- zł a zwiększenie poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o kwotę 4.508,- zł oraz "Różne opłaty i składki" o kwotę 470,- zł.
Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące" a) Brak środków na dokonanie niezbędnych zakupów BHP, pomocy naukowych, opłat za usługi łączności i badania okresowe pracowników spowodował konieczność dokonania
przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.
Zmniejszono poz. "Zakup energii" o kwotę 5.146,- zł a zwiększono poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 146,- zł , "Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek" o kwotę 3.000,- zł , "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.800,- zł oraz "Podróże służbowe" o kwotę 200,- zł .
b) Z uwagi na brak środków na wypłatę delegacji za udział nauczycieli w konferencjach
metodycznych, na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup środków BHP w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o kwotę 2.090,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.000,- zł a zwiększenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 139,-zł, "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 1.000,- zł i poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 1.951,- zł.
Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" - przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami dokonano w:
- Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu zmniejszając poz. "Zakup energii" o kwotę 2.543,- zł a zwiększając poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 120,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 423,- zł. Powyższych przeniesień dokonano ze względu na brak środków na ubezpieczenie mienia, zapłatę za montaż żaluzji w salach lekcyjnych oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
- Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 1.600,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 600,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.000,- zł . Powyższych zmian dokonano na skutek braku środków na zakup .. art. biurowych, środków czystości i usunięcia awarii węzła c.o.
- Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu zmniejszając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 10.000,- zł a zwiększając poz. "Zakup energii" o kwotę 7.146,- zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 854,- zł. Zmian tych dokonano z uwagi na konieczność zapłaty za energię elektryczną, badania lekarskie pracowników i ubezpieczenie monitoringu.
- Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy poprzez zmniejszenie poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 2.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia " o kwotę 4.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu materiałów do wykonywanych we własnym zakresie prac remontowych.
Rozdział 801 34 -" Szkoły zawodowe specjalne" - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy podjął decyzję o przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" oraz "Podróże służbowe krajowe" o łączną kwotę 3.500,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 2.500,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.000,- zł. Powyższych zmian dokonano ze względu na konieczność dokonania opłat za usługi łączności oraz zakupu materiałów do wykonywanych we własnym zakresie prac remontowych.
Rozdział 80140 - "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w :
-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 2.000,- zł, "Zakup energii" o kwotę 1.120,- zł a zwiększenie poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 1.120,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało brakiem środków na ubezpieczenie samochodu oraz opłaty za wywóz nieczystości i usługi łączności.
-Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 98.000,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 10.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o kwotę 108.000,- zł. Zmian tych dokonano celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki.
Rozdział 80195 - "Pozostała działalność" - w związku z koniecznością dokonania zapłaty za Koncert fortepianowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej zmniejszono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększono poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 4.000,- zł.
6. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - Brak środków na zakup opału i wypłatę delegacji w Domu Dziecka w Gniewkowie spowodował dokonanie zwiększenia o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i o kwotę 348,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zmniejszenia poz.
"Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 348,- zł.
. W związku z brakiem środków na podwyżki płac dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem I\1EN z dnia 22.05.2001 r. (Dz.U.Nr 52, poz. 544), a także dążeniem do uzyskania standaryzacji i zatrudnienia pracownika socjalnego Dyrektor Domu Dziecka w Jaksicach wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 10.000,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników". W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb tej jednostki Dyrektor podjął decyzję o zmianie struktury budżetu poprzez zmniejszenie poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 6.845,- zł , "Zakup środków żywności" o kwotę 6.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 200,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.545,- zł, "Świadczenia społeczne" o kwotę 1.000,- zł, "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o kwotę 2.500,- zł , "Zakup energii" o kwotę 6.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.000,- zł.
W związku z brakiem środków na wynagrodzenia Dyrektor Domu Dziecka w Orłowie wystąpił z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków z poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1.274,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" w kwocie 586,- zł na "Wynagrodzenia osobowe pracowników".
W placówce tej dokonano również przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 5.571,- zł, "Świadczenia społeczne" o kwotę 615,- zł oraz "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 329,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 6.515,- zł. Powyższe spowodowane zostało zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli.
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 7.000,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup energii". Zmian tych dokonano celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki.
b) Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.523,- zł i poz. "Zakup energii" o kwotę 2.336,- zł a zwiększenie poz. "Podatek od nieruchomości" o kwotę 2.336,- zł i poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.523,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością wypłacenia ekwiwalentu za odzież roboczą za I półr.br. oraz odprowadzenia podatku od nieruchomości.
c) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 2.310,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 1.000,- zł, "Zakup leków i materiałów medycznych" o kwotę 1.000,- zł oraz poz. "Różne opłaty. i składki" o kwotę 4.550,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 5.876,- zł, "Zakup energii" o kwotę 2.000,- zł oraz poz. "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 984,-zł. Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki.
d) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 3.329,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.652,- zł i "Różne opłaty i składki" o kwotę 1.677,-zł Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
e) Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej poprzez zmniejszenie poz. " Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 6.200,- zł a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 5.800,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 400,- zł. Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia brakujących kwot na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
f) Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup' materiałów i wyposażenia" o kwotę 7.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup energii" o kwotę 6.000,- zł i poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 1.000,- zł. Zmiany te zabezpieczają bieżące potrzeby jednostki.
Rozdział 85318 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" - w związku z brakiem środków na zakup papieru do ksera i drukarek oraz znaczków pocztowych Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" o kwotę 511,- zł, "Zakup usług remontowych" o kwotę 2.500,- zł a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.511,- zł i "Zakup
materiałów i wyposażenia " o kwotę 1.500,- zł.
Rozdział 85321 - "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" - na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu niewykorzystane środki z poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 92,- zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 5.362,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1.263,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" w kwocie 337,- zł przeznaczono na pokrycie brakujących kwot w poz. "Zakup energii" 500,- zł, "zakup usług pozostałych" 5.733,- zł, "Podróże służbowe krajowe" 200,- zł oraz "Odpisy na ZFŚS" 621,- zł.
7. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - brak pełnej kwoty środków na ubezpieczenie majątku spowodował konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Zmniejszono poz. "Zakup energii" a zwiększono poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 27,- zł.
Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" a) W związku z brakiem środków na zakup materiałów do remontu pomieszczeń po klubie AA oraz na uregulowanie pozostałych usług w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
dokonano zmniejszenia poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek " o kwotę 24,- zł, "Zakup energii" o kwotę 7.000,- zł i "Zakup usług remontowych" o kwotę 8.000,- zł a zwiększenia poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.000,- zł, oraz "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 13.024,- zł.
b) Niewykorzystane środki w kwocie 4.200,- zł w poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy przeznaczono na zakup materiałów do remontów, zakup środków czystości oraz na opłatę usług łączności. Zwiększono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 2.200,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.000,- zł.
8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" - brak środków finansowych na zakup nagród m.in. dla drużyn uczestniczących w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast i Gmin Powiatu Inowrocławskiego spowodował dokonanie zmniejszenia poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 10.000,- zł a i zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".


Starosta
Leonard Maciejewski