BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316736

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 278/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Toruńskiej 32 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 278/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 grudnia 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Toruńskiej 32 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na okres roku gabinetu lekarskiego wraz z wyposażeniem o powierzchni 22,61 m2 oraz pomieszczeń pomocniczych, tj.: poczekalni, korytarza, toalety o powierzchni 37,39 m2, zlokalizowanych w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Toruńskiej 32 w Inowrocławiu, o wartości księgowej 13.957,57 zł, (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 57/100), na cele świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA Przychodni Lekarskiej z siedzibą w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na wynajęcie przez Zakład Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA z siedzibą w Inowrocławiu, pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w obiekcie Pogotowia Ratunkowego przy ul. Toruńskiej 32 w Inowrocławiu. Wartość środka trwałego będącego przedmiotem najmu przekracza 3.000 EURO, stąd też podjęcie w tej sprawie uchwały należy do Zarządu Powiatu zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania. przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Wniosek Dyrektora zawiera uzasadnienie, z którego wynika, iż może oddać w najem pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku Pogotowia Ratunkowego, które nie będą wykorzystane z uwagi na brak kontraktu w 2002 roku świadczeń ambulatoryjnych przez Kujawsko-Pomorską Regionalną Kasę Chorych w Bydgoszczy. Jednocześnie Dyrektor podkreśla, że wynajem w/w pomieszczeń nie ograniczy jakości i dostępności usług przewidzianych dla Pogotowia Ratunkowego, ale pozwoli na uzyskanie przez Zakład korzyści finansowych.
Rada Społeczna PSZOZ uchwałą Nr XXII/III/2001 z dnia 19 listopada 200l r. pozytywnie zaopiniowała oddanie w najem NZOZ ARS MEDICA pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Z powyższych względów uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski