BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304332

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 279/2001
Dotyczy: likwidacji magnetowidu FUNAI VCR 7500 oraz oświetlenia - 16 sztuk latarni z 1989 r. znajdujących się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
Uchwała nr 279/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 grudnia 2001 r.

w sprawie likwidacji magnetowidu FUNAI VCR 7500 oraz oświetlenia - 16 sztuk latarni z 1989 r. znajdujących się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację:
1. magnetowidu FUNAI VCR 7500 - rok produkcji 1990,
2. oświetlenia - 16 sztuk latarni z 1989 roku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Wymienione środki trwałe znajdują się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku:
1. na str. 31, poz. 7 - magnetowid FUNAI VCR 7500 - rok produkcji 1990, o wartości 3.072,10 zł, całkowicie umorzony,
2. na str. 10, poz. 10 - oświetlenie - 16 sztuk latarni z 1989 roku, o wartości 6.534,99 zł, umorzenie 2.178,36 zł.
Ad.l. W dniu 24 października 2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku o wyrażenie zgody na likwidację magnetowidu wraz z opinią techniczną, wystawioną na podstawie oględzin ww. sprzętu dokonanych w dniu 18.02.1999 r.
Mając na uwadze oświadczenie Dyrektora w sprawie długotrwałej niesprawności sprzętu, uniemożliwiającej korzystanie z niego przez mieszkańców DPS - u oraz opinię zakładów naprawczych, ze względu na stopień zużycia i koszty naprawy przewyższające wartość magnetowidu brak jest ekonomicznego uzasadnienia jego naprawy.
Ad.2. W dniu 24 października br. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku o wyrażenie zgody na likwidację oświetlenia zewnętrznego przed budynkami Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku oraz opinia techniczna inspektora nadzoru z dnia 5.04.2000 r. Przywrócenie sprawności technicznej linii oświetlenia związane jest z wysokim kosztem z uwagi na skorodowaną konstrukcję słupów oświetleniowych oraz liczne uszkodzenia kabla i opraw. Ponadto przestarzała konstrukcja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Uwzględniając przywołaną wyżej opinię rzeczoznawcy w tym przedmiocie, likwidacja ww. środków trwałych nie ma wpływu na istnienie prawidłowego zabezpieczenia oświetlenia budynków DPS.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski