BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316727

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 280/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 280/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 grudnia 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art, 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , art. 116 ust.5, art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. (z późn.zm.) , w ten sposób iż:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,95.227.504,- zł" zastąpić kwotą ,,95.382.054,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit.a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę ,,25.617.655,- zł" zastąpić kwotą ,,25.772.205,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,96.499.510,-" zastąpić kwotą ,,96.654.060,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,93.913.995,- zł" zastąpić
kwotą ,,94.068.545,- zł"
- w § 2 pkt.2 lit.a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.617.655,- zł" zastąpić kwotą ,,25.772.205,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 198.908,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:
- 750 "Administracja publiczna" o 2 140.000,- zł
- 801 "Oświata i wychowanie" o 25.000,- zł
- 851"Ochrona zdrowia"o 12.141,-zł
- 853 "Opieka społeczna" o 14.767,- zł
- 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 4.000,- zł
- 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o 30000,- zł

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § l i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:
. z dnia 6 listopada 2001 r. Nr F.I.-3013/W/37/ 2001 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 16.210,- zł z przeznaczeniem na zwalczanie skutków powodzi dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, które brały udział w akcji przeciwpowodziowej w lipcu i sierpniu 2001 r.
. z dnia 13 listopada 2001 r. Nr F.I.-3013/W/39/2001 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w:
- dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 83.700,- zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75045 "Komisje poborowe" o kwotę 1.270,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Poborowej w Inowrocławiu,
. z dnia 14 listopada 2001 r. Nr F.I.-3013/W/41/2001 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w:
- dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 22.770,- zł z przeznaczeniem na wydatki poniesione podczas akcji przeciwpowodziowej przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, które brały udział w tej akcji w lipcu i sierpniu 2001 r.
- dziale 853 "Opieka społeczna ", rozdziale 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze" o kwotę 16.100,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy
a) Komendy Powiatowej Policji 13.600,- zł b) Państwowej Straży Pożarnej 2.500,- zł
. z dnia 15 listopada 2001 r. Nr F.I.-3013/W/42/2001 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w:
- dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ",
rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" o kwotę 13.000,- zł - z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych
- dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85321 "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" o kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności
2. Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na
łączną kwotę 198.908,- zł z tego: rezerwa ogólna 195.056,- zł rezerwa celowa oświaty 3.852,- zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów do remontu węzła sanitarnego w budynku Starostwa 70.000,- zł
- ubezpieczenie mienia Powiatu Inowrocławskiego: 70.000,- zł (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniami, szkód materialnych, odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 12.141,- zł
w tym:
. Dom Dziecka Inowrocław 3.800,- zł
. Dom Dziecka Orłowo 1.591 - zł
. Dom Dziecka Gniewkowo 2.998,- zł
. Dom Dziecka Jaksice 3.752,- zł
- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo w Inowrocławiu 3.500,- zł
- dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenie dla Komisji Orzekających -lekarzy i specjalistów) 11.267,- zł
- wyposażenie w niezbędny sprzęt ratunkowy oczyszczalni ścieków w Kościelcu Kujawskim 12.000,- zł
- zakup energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim 11.000,- zł
- dofinansowanie zakupu klawiszowego instrumentu muzycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy 2.000,- zł
- wydatki związane z obchodami 75 -lecia powstania Muzeum w Inowrocławiu 3.000,- zł
- wydatki związane z obchodami 50 - lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu 4.000,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski