BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316724

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 281/2001
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.
Uchwała nr 281/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 grudnia 2001 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2002 rok wraz z załącznikami, zawierającej następujące parametry:
1. Dochody w kwocie 91.072.452 zł
2. Wydatki w kwocie 92.272.452 zł

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2002 rok. Przy opracowywaniu projektu na,2002 rok wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach.
Opracowując projekt budżetu na rok 2002 rozpatrzono jego dwa warianty:
Wariant ,,I " na kwotę 118.501 tys.zł. uwzględniający przewidywane dochody, pełną realizację potrzeb zgłoszonych przez poszczególne jednostki i określony deficyt,
Wariant "II" na kwotę 111.197 tys.zł. charakteryzujący się zrównoważonym bilansem dochodów i wydatków.
Po wnikliwej analizie zgłoszonych wielkości przyjęto zasadę zapewnienia funkcjonowania poszczególnych jednostek Powiatu Inowrocławskiego w obecnej strukturze, możliwość kontynuowania rozpoczętych inwestycji a w szczególności Hali Sportowej w Kruszwicy.
W wyniku wypracowanego stanowiska Komisji problemowych Rady Powiatu w Inowrocławiu Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 110.000 zł. Wprowadzone korekty nie powodują zmiany deficytu, który zamyka się kwotą 1.200.000 zł i planuje się go pokryć zaciągniętym kredytem długoterminowym.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje o zgodę na zaciągnięcie kredytu komercyjnego na pokrycie wydatków.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2002 r. zapewniono jedynie minimum potrzeb finansowych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek budżetowych.


Starosta
Leonard Maciejewski