BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304071

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 282/2001
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej.
Uchwała Nr 282/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 grudnia 2001 r.


w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej.

Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. z 2000 r. Dz.U. nr 46, poz. 543)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej- Miechowickiej oznaczonych jako działki:
- działka nr 13/43 o pow. 0,1466 ha,
- działka nr 13/44 o pow. 0,1223 ha,
- działka m 13/45 o pow. 0,1132 ha,
- działka nr 13/47 o pow. 0,1226 ha,
- działka nr 13/31 o pow. 0,5120 ha,
- działka nr 13/58 o pow. 2,,4760 ha.
objęte Księgą Wieczystą KW nr 20546 odstąpić od przeprowadzenia dalszych przetargów i dokonać zbycia nieruchomości w drodze rokowań z nabywcami za cenę ustaloną w tych rokowaniach, lecz nie mniej niż:
- działka nr 13/43 - 32.600,- zł
- działka nr 13/44 - 30.950,- zł
- działka nr 13/45 - 22.890,- zł
- działka nr 13/47 - 24.750,- zł
- działka nr 13/31 - 298.000,- zł
- działka nr 13/58 - 625.500,- zł

§2


Informację o przeprowadzeniu rokowań podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§3


Powierzyć przeprowadzenie rokowań, o których mowa w §l Komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 236/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25.07.2001 r.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z faktem iż zarówno pierwszy przetarg jak i drugi przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w §1 niniejszej uchwały, położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba odstąpienia od przeprowadzenia dalszych przetargów.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 wymienionej na wstępie uchwały ustawy nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach, bowiem właściwy organ nie ma obowiązku przeprowadzania dalszych przetargów.


Starosta
Leonard Maciejewski