BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303776

Data: 12 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 283/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 283/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 grudnia 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. z późno zm. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza".

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01021- "Inspekcja Weterynaryjna"- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu podjął decyzję o przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o 1.005,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 300,- zł a zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o 1.305,- zł.. Powyższe spowodowane zostało koniecznością malowania pomieszczeń po modernizacji instalacji c.o.
2. Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" - na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 204,- zł w poz. "Składki na Fundusz Pracy" na zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 198,- zł i "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 6,- zł.
3. Dział 630 "Turystyka", rozdział 63095-"Pozostała działalność"- konieczność zakupu gadżetów i proporczyków ( w celu promocji powiatu) spowodowała przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 20.000,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "zakup materiałów i wyposażenia".
4. Dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 - Starostwa powiatowe"- dokonano zmniejszenia poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 700,- zł,
"Zakup materiałów i wyposażenia" o 30.000,- zł i "Zakup usług remontowych" o 10.000,- zł a zwiększenia poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 40.700,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu tablic rejestracyjnych i znaczków pocztowych.
5. Dział 801 "Oświata i wychowanie" i dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" W związku z brakiem środków finansowych na wydatki rzeczowe { m.in. na szkolenie uczniów, ubezpieczenie majątku, usuniecie awarii, zakup energii, środków czystościowych i środków BHP) w niektórych jednostkach oświatowych, a występującą
nadwyżką środków w innych placówkach oświatowych Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wystąpił z wnioskiem o dokonanie przeniesień planowanych wydatków rzeczowych między rozdziałami następująco:
a) dział 801 "Oświata i wychowanie"
. rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zwiększenie o kwotę + 6.162,- zł z tego:
- I LO w Inowrocławiu + 6.000,- zł
- II LO w Inowrocławiu - 2.827,- zł
- III LO w Inowrocławiu - 7.350,- zł
- LO w Kruszwicy + 10.339,- zł
. rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" zwiększenie o kwotę + 28.567,- zł z tego:
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu + 1.894,- zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu + 2.009,- zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu + 7.150,- zł
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu + 2.568,- zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Inowrocławiu - 18.000,- zł
- Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu - 7.600,- zł
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu - 8.000,- zł
- Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu + 1.900,- zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gniewkowie + 4.338,- zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy + 5.213,- zł
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu + 47.820,- zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach - 10.725,- zł
. rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" zmniejszenie o kwotę - 18.032,- zł z tego:
- Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu + 268,- zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy - 18.300,- zł
. rozdział 80140" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zmniejszenie o kwotę - 16.697,- zł z tego:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu + 1,- zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu - 16.698,- zł
b) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
. rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne" zmniejszenie o kwotę - 10.621,- zł
. rozdział 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększenie o kwotę + 23.635,- zł z tego:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu + 23.635,- zł
. rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" zwiększenie o kwotę + 13.014,- zł z tego:
- Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach + 6.472,- zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy + 2.745,- zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gniewkowie ,+ 3.377,- zł
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego + 420,- zł
Ponadto kierownicy niżej wymienionych placówek oświatowych podjęli decyzje o dokonaniu przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i tak:
a) Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o 2.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 33.000,- zł a zwiększenia o 35.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Powyższe spowodowane zostało brakiem środków na zakup artykułów papierniczych, dysku do serwera, programu komputerowego i taśm do archiwizacji danych.
b) I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o kwotę 421,- zł a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.
c) Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy ( rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o 813,- zł a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Różne opłaty i składki" . Zmiany te spowodowane zostały koniecznością ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
d) Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o kwotę 8.300,- zł a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń". Powyższe spowodowane zostało koniecznością wypłaty orzeczonego przez ZUS 10% uszczerbku na zdrowiu, zasiłków na zagospodarowanie oraz zakupu środków BHP.
e) Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o 1.500,- zł a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Zmiany te zabezpieczają środki na zapłatę rachunku za rozmowy telefoniczne.
f) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu - dokonano zmniejszenia o 761,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenia o analogiczna kwotę poz. "Różne opłaty i składki". Powyższe zabezpiecza środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
g) Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu - w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki dokonano zmniejszenia poz. "zakup usług pozostałych" o kwotę 5.000,- zł a zwiększenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 1.000,- zł i "Zakup energii" o 4.000,- zł.
h) Bursa Szkolna nr 1 - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" o 4.855,- zł a zwiększenia poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o 2.855,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 2.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zapłaty za przegląd instalacji gazowej oraz zakupu komputera do pracowni wychowanków.
6. Dział 853 "Opieka społeczna" Rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Domu Dziecka w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 13.255,- zł a zwiększenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 500,- zł, "Świadczenia społeczne" o 1.375,- zł, "Zakup energii" o 9.400,- zł, "Zakup usług remontowych" o 390,- zł , "Podróże służbowe krajowe" o 390,- zł i poz. "Różne opłaty i składki" o 1.200,- zł. Zmian tych dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki.
Rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej" - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Zakup środków żywności" o 10.000,- zł a zwiększeniu o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług remontowych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zapłaty za malowanie pomieszczeń i wymianę posadzki w budynku.
Rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności" - niewykorzystane środki w poz. "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 890,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w poz. "Zakup usług pozostałych".
Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" - w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu podjął decyzję o dokonaniu przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 1.300,- zł, "Zakup usług remontowych" o kwotę 1.018,- zł a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.292,- zł i "Pozostałe odsetki" o kwotę 26,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski