BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304444

Data: 31 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 286/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 286/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 grudnia 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust, 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. ,3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej i szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" Rozdział 01021 - "Inspekcja Weterynaryjna" - przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Odpisy na ZFŚS", "Podatek od nieruchomości" i "Opłaty na rzecz budżetów jedno samorządu terytorialnego" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych", "Podróże służbowe krajowe" oraz "Różne opłaty i składki" o łączną kwotę 524,- zł.
Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" - przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano zmniejszając poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe", "Różne opłaty i składki" i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zwiększając poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 80.978,- zł.
Dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71015 - "Nadzór budowlany" - dokonano zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenia poz. "Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej", "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Różne opłaty i składki" o łączną kwotę 58.523,- zł. Dział 750 "Administracja publiczna"
Rozdział 75019 - "Rady powiatów" - dokonano przeniesienia planowanych wydatków miedzy paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Zakup usług remontowych" i "P9dróże służbowe krajowe" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 19.000,- zł.
Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe"- przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Zakup energii" i "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Podróże służbowe krajowe" o łączną kwotę 6.850,- zł.
Rozdział 75045 - "Komisje poborowe" - dokonano zmniejszenia o kwotę 21,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych".
Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" Rozdział 75405 - "Komendy powiatowe Policji" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Zakup środków żywności", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Różne opłaty i składki" oraz "Odpisy na ZFSS" a zwiększenie poz. "Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych" i "Podróże służbowe krajowe" o łączną kwotę 120.839,- zł.
Rozdział 75411 - "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - dokonano zmniejszenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych", "Odpisy na ZFŚS" oraz "Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa" a zwiększenia poz. "nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń", "Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" i "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o łączną kwotę 16.394,- zł.
Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne"
W Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych", "Zakup usług pozostałych" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" i "Zakup energii" na łączną kwotę 1.612,- zł.
Rozdział 80111 - "Gimnazja specjalne"- dokonano zmniejszenia w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu o 1,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne".
Rozdział 80114 - "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o 1.002,- zł.
Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące"
Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
- I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie poz. "Zakup energii" i "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 1.539,- zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "Zakup energii" i "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 14.196,- zł.
Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" - przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami dokonano w:
- Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu zmniejszając poz. "Zakup energii", "Zakup usług remontowych", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki",
a zwiększając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 17.470,- zł,
- Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia"; "Zakup usług pozostałych" i "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń" o łączną kwotę 13.704,- zł,
- Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu zmniejszając poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń" i "Zakup energii" a zwiększając poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek", "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup usług remontowych" o łączną kwotę 19.700,- zł,
- Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" i "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Zakup energii" oraz poz. "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 6.054,- zł,
- Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Inowrocławiu zmniejszając poz. "Zakup energii" i "Różne opłaty i składki" a zwiększając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup usług remontowych" o łączną kwotę 4.516,- zł,
- Zasadniczej Szkole Rolniczej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.867,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup energii",
~ - Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy zmniejszając poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" i "Zakup energii" a zwiększając poz. "Składki na Fundusz Pracy" i "Zakup materiałów i wyposażenia" o łączną kwotę 2.950,- zł,
- Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" oraz "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę. 3.368,- zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu zmniejszając poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 505,- zł,
- Zasadniczej Szkole Rolniczej w Kobylnikach poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Zakup usług remontowych" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych" oraz "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o łączną kwotę 9.752,- zł,
- Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu zmniejszając poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Zakup energii" i "Zakup usług pozostałych" a zwiększając poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki" o łączną kwotę 4.977,- zł.
Rozdział 80134 -" Szkoły zawodowe specjalne" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup energii" i "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 580,- zł.
Rozdział 80140 - "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" i "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" a zwiększenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup energii" o łączną kwotę 3.627,- zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" i "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i w wyposażenia" oraz "Zakup usług remontowych" o łączną kwotę 15.982,- zł.
Dział 851 "Ochrona zdrowia" Rozdział 85132 - "Inspekcja sanitarna" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup usług remontowych", "Podróże służbowe krajowe", "Różne opłaty i składki" oraz "Odpisy na ZFŚŚ" a zwiększenie poz. "Zakup leków i materiałów medycznych", "Zakup energii" "Zakup usług pozostałych" oraz "Zakup materiałów i wyposażenia" o łączną kwotę 10.273,- zł.
Rozdział 85156 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" a zwiększenie poz. "Pozostałe odsetki" o kwotę 390.685,- zł.
Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
- Domu Dziecka w Gniewkowie poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Świadczenia społeczne", "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup leków i materiałów medycznych" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 3.800,- zł,
- Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie poz. "Świadczenia społeczne", "Zakup środków żywności", "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek", "Zakup energii", "Zakup usług remontowych", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup pozostałych usług" o łączną kwotę 6.759,- zł,
- Domu Dziecka w Orłowie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług pozostałych", "Różne opłaty i składki" i "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup środków żywności" o łączną kwotę 3.901,- zł.
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
- Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup środków żywności", "Różne opłaty i składki" oraz "Odpisy na ZFŚS" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup energii", "Zakup usług remontowych", "Zakup pozostałych usług" oraz "Podróże służbowe krajowe" o łączną kwotę 4.024,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", "zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Podróże
służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Zakup środków żywności", "Zakup leków i materiałów medycznych" oraz "Zakup usług remontowych" o łączną kwotę 13.774,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Zakup leków i materiałów medycznych", "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe", "Odpisy na ZFŚS" oraz "Podatek od nieruchomości" o łączną kwotę 6.817,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług remontowych", "Zakup usług pozostałych" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup energii" o łączną kwotę 7.906,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenie społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup leków i materiałów medycznych", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" oraz "Różne opłaty i składki" o łączną kwotę 7.608,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup usług remontowych" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenie społeczne", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup środków żywności", "Zakup energii" oraz "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 15.034,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń", "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Zakup leków i materiałów medycznych", "zakup usług remontowych" i "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz pracy", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup środków żywności", "Zakup energii", "Podróże służbowe krajowe" oraz "Różne opłaty i składki" o łączną kwotę 13.636,- zł.
Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych za 11 m-cy br. w domach pomocy społecznej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o korektę planów finansowych domów pomocy społecznej w Parchaniu i Kołudzie Małej.
Dokonano zmniejszenia o kwotę 18.000,- zł planu finansowego DPS w Parchaniu z tego:
§ 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 13.000,- zł
§ 4220 "Zakup środków żywności" o kwotę 5.000,- zł
a zwiększenia o analogiczną kwotę planu finansowego DPS w Kołudzie Małej w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup opału.
Rozdział 85318 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek", "Zakup energii", "Zakup usług remontowych" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o kwotę 2.095,- zł poz. "Zakup usług pozostałych".
Rozdział 85321 - "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup usług pozostałych" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup energii" o łączną kwotę 3.438,- zł.
Rozdział 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" - dokonano zmniejszenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz pracy", "Zakup energii", Zakup usług remontowych", "Zakup pozostałych usług", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki" a zwiększenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 14.162,- zł.
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział 85401 - "Świetlice szkolne" - przeniesień planowanych wydatków między
paragrafami w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" i "Składki na Fundusz Pracy" a zwiększenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" i "Składki na ubezpieczenia społeczne" o łączną kwotę 702,- zł.
Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" - dokonano zmniejszenia poz. "Zakup energii" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 6.725,- zł.
Rozdział 85407 - "Placówki wychowania pozaszkolnego" - w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie poz. "Zakup energii" i "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 3.500,- zł.
Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" - przeniesień planowanych wydatków między
paragrafami dokonano w:
- Zasadniczej Szkole Rolniczej w Kobylnikach poprzez zmniejszenie o kwotę 20,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Składki na Fundusz Pracy",
- Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" i "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 12.243,- zł,
- Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "zakup energii" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 6.454,- zł
8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" - dokonano zmniejszenia o kwotę 3.900,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej".
Wszystkie przeniesienia planowanych wydatków rzeczowych między paragrafami dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Niewykorzystane środki w paragrafach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodowane zostały absencją chorobową pracowników i na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych przeniesione zostały na wydatki rzeczowe.


Wicestarosta
Marian Świątkowski