BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315678

Data: 9 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 287/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Bufetu-Kawiarni wraz z wyposażeniem, zlokalizowanych w budynku przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 287/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 stycznia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Bufetu-Kawiarni wraz z wyposażeniem, zlokalizowanych w budynku przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 t. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/l18/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu pomieszczeń użytkowych Bufetu-Kawiami wraz z wyposażeniem, tj.: bufetu, zmywalni, korytarza i sali konsumpcyjnej o powierzchni 84,5 m2, zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu, o wartości księgowej 19.051,58 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 58/100), na cele zgodne z ich dotychczasowym gospodarczym przeznaczeniem.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez Zakład zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu pomieszczeń użytkowych Bufetu - Kawiarni wraz z wyposażeniem zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu. Wartość środka trwałego będącego przedmiotem dzierżawy nie przekracza 100.000 EURO, stąd też podjęcie w tej sprawie uchwały należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/l 18/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wniosek Dyrektora zawiera uzasadnienie, z którego wynika, iż analiza ekonomiczna PS ZOZ wykazuje nierentowność dotychczasowej działalności w zakresie usług Bufetu-Kawiarni~ bowiem przynosi ona stratę. Utrzymanie jednak działalności Bufetu-Kawiarni na terenie szpitala jest konieczne z uwagi na zapewnienie personelowi dyżurującemu dostępność zakupu posiłków. Rada Społeczna PS ZOZ uchwałą Nr XXV/III/2001 z dnia 17 grudnia
2001 r. pozytywnie zaopiniowała wydzierżawienie zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność gastronomiczną, pomieszczeń użytkowych Bufetu-Kawiarni wraz z wyposażeniem.
W związku z powyższym uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu przedmiotowej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski