BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316708

Data: 9 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 288/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu.
Uchwała nr 288/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 stycznia 2002 r.


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592), art. 9g ust. 2, 5, 5a oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 1997 r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu:
l. Maria Kozłowska - przewodnicząca - przedstawiciel organu prowadzącego placówkę.
2. Zbigniew Blinkiewicz - pełniący obowiązki dyrektora placówki.
3. Ryszarda Różańska - ekspert.
4. Magdalena Prentka - ekspert.
5. Zenon Imbierowski - ekspert
6. Anna Nawrocka - przedstawiciel związku zawodowego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 14 grudnia 2001 r. Pani Roma Kujawa nauczycielka kontraktowa Domu Dziecka w Inowrocławiu złożyła do tutejszego Starostwa uzupełniony wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z zaleceniami Komisji Egzaminacyjnej z dnia 17 lipca 2001 r.
W myśl art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący placówkę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 5 Karty Nauczyciela w skład Komisji wchodzi również przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku nauczyciela.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione.


Wicestarosta
Marian Świątkowski