BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303855

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 289/2002
Dotyczy: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała nr 289/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu jest prowadzona księga wieczysta KW 31382. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Inowrocławiu przy ulicy Kiełbasiewicza 9, oznaczona jako działki nr 7/41 i 7/43 - mapa 24, o łącznej powierzchni 0,0490 ha oraz znajduje się we władaniu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu od dnia 30 czerwca 1987 roku do dnia dzisiejszego włada zabudowaną nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Inowrocławiu przy ulicy Kiełbasiewicza 9, oznaczoną jako działki nr 7/41 i 7/43 - mapa 24, o łącznej powierzchni 0,0490 ha. Na przedmiotowej nieruchomości jest położony budynek wymiennikowni ciepła przekazany do eksploatacji protokołem PT 317/87 z dnia 30 czerwca 1987 roku przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu.
Ponieważ brak decyzji przekazującej Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w użytkowanie ww. nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu następuje w drodze decyzji Wojewody, na wniosek Zarządu Powiatu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski