BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304148

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 291/2002
Dotyczy: określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.
Uchwała nr 291/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001r. Dz U. Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdzić regulamin przydziału środków finansowych na porno\.: zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Powołać komisję zdrowotną w składzie:
Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gabriela Cichańska,
Przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego Iwona Stanek, Arleta Zabrocka,
Przedstawicieli NSZZ "Solidarność" Tomasz Marcinkowski, Czesław Płotka.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z realizacją zapisów art. 72 ust. I ustawy z dnia 26 styczznia 1982 r. (Dz.U. z 1997 roku Nr 56 poz.357 z późn.zm.) -Karta Nauczyciela corocznie organy prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze przeznaczają W budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Aby dokonać przydzielenia tychże środków nauczycielom występującym o taką pomoc należało uregulować samą procedurę tegoż przydziału. Wykonując ten wymóg został opracowany regulamin będący załącznikiem do przedmiotowej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Załączniki:

zal.291.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 391KB
  Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2005, godz. 08:47
  Typ MIME: application/pdf