BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316764

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 292/2002
Dotyczy: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej
Uchwała nr 292/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2002 r.


w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 47a ust 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t z 1998 r. Dz.U.Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80. poz. 900)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Traci moc uchwała nr 130/2000 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2000 r.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz STAROSTY
Marian Swiątkowski
wicestarosta

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym u.t. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1592) oraz art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (j.t. z 1998 roku Dz.U.Nr 64, poz. 414 z późn. zm) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych miedzy innymi dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań Zarządu Powiatu.
Zasadne jest aby kandydaci zgłaszający się do udziału w konkursie oprócz warunków wymienionych w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku, w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.Nr 80, poz. 900) posiadali studia wyższe lub podyplomowe z zakresu ekonomii lub zarządzania.
Ponadto oprócz pisemnej koncepcji prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, w niektórych placówkach wskazane jest przedstawienie koncepcji prowadzenia i przekształcenia jej w zespół o różnych formach (Dom Dziecka w Inowrocławiu).
W związku z powyższym podjecie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej jest uzasadnione.

wz STAROSTY
Marian Swiątkowski
wicestarosta

Załączniki:

zal.292.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 115KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:16
  Typ MIME: application/pdf