BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304396

Data: 16 stycznia 20002 r.
Nr uchwały: 294/2002
Dotyczy: ustalenia przyjętych zasad rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała 294/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 20002 r.

w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie przepisów:
- art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1592)
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) ,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. ( Dz. U. nr 153, poz. 1752)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ustala się, że rokiem obrotowym będzie okres 12-tu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§2


Ustala się:
1. wykazy kont syntetycznych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2. funkcje kont i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych w powiązaniu z kontami syntetycznymi z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania jednostki i dokonanym w związku z tym wyborem rozwiązań dopuszczonych postanowieniami ustawy o rachunkowości zawarte w załączniku nr 3,

3. wykaz ksiąg rachunkowych oraz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe przy użyciu komputera, opis systemu przetwarzania danych i opis systemu informatycznego zawierającego wykaz programów i programowych zasad ochrony danych zawarte w załączniku nr 4,

4. opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania Wyniku finansowego, przyjęte, szczególne zasady rachunkowości dotyczące ewidencji wykonania budżetu i ewidencji majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki określono w dokumencie stanowiącym załącznik nr 5,

5. zasady sprawozdawczości określone w załączniku nr 6

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od l stycznia 2002 r.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie do Uchwały 294/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2002 r.


Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami.) jednostki obowiązane są stosować przewidziane ustawą zasady rachunkowości, przedstawiając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, oraz wynik finansowy. W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2002 roku znowelizowanych przepisów konieczne jest dostosowanie Zakładowych Planów Kont do tych regulacji.
Ponadto do przyjęcia nowych rozwiązań w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek budżetowych obligują przepisy wykonawcze Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. (Dz.U nr 153, poz. 1752).
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest celowe.

wz. STAROSTY
Marian Świątkowski
wicestarosta

Załączniki:

zal.1.294.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.294.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 118KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.294.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 605KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.294.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 66KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.294.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 174KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.294.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:20
  Typ MIME: application/pdf