BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316749

Data: 6 lutego 2002 r
Nr uchwały: 295/2002
Dotyczy: projektu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok
Uchwała nr 295/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 lutego 2002 r


w sprawie projektu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592), w zw. z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu nr XXXIII/259/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Przyjąć projekt rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

Uzasadnienie


Do Starostwa wpłynęło 8 wniosków z gmin na łączną kwotę 2 128 895,00 zł oraz 11 wniosków z jednostek podporządkowanych Powiatowi na kwotę 2 600 577,69 zł.
W latach 1999 i 2001 gminy otrzymały dotacje na zadania związane z odpadami.
Od 1 października 2001 roku obowiązuje ustawa Prawo ochrony środowiska, która pozwala na wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również na inne zadania związane z ochroną środowiska.
Na sesji Rady Powiatu 27 grudnia 2001 r. przyjęto stanowisko Komisji Budżetu i Finansów nadające priorytet zadaniom realizowanym przez jednostki podległe Powiatowi.
W związku z powyższym nie uwzględniono potrzeb zgłoszonych przez poszczególne gminy, natomiast z wniosków, które wpłynęły od jednostek powiatowych zostały uwzględnione najpilniejsze potrzeby z zakresu ochrony środowiska odpowiadające art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.295.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:22
  Typ MIME: application/pdf