BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304373

Data: 13 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 296/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 296/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 lutego 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592), art. 128 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeSUl11ęCla planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie do Uchwały nr 296/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 lutego 2002 r.


Na podstawie złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) dokonano zmian w planach wydatków budżetowych zainteresowanych jednostek i tak:

1. Dzial600 "Transport i łączność", rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe"- przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 6.050,- zł a zwiększenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 4.571,- zł i "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 1.479,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r.

2. Dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71015 - "Nadzór budowlany" – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 2.142,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" . Zmiany te spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r.

3. Dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 - Starostwa powiatowe"- dokonano zmniejszenia poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 5.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 3.338,- zł a zwiększenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 5.000,- zł i poz. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o 3.338,- zł.
Powyższe zabezpiecza wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych, którym wygasły umowy o pracę oraz uregulowanie kosztów postępowania zasądzonych przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z sygnaturą akt UZP/ZO/O - 59/02 z dnia 30.01.2002 r. na rzecz Mazowieckiego Biura Projektów w Płocku.

4. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
a) Celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. dokonano:
- Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu -zwiększenia o kwotę 596,- zł poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" a zmniejszenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" w rozdziale 80111 "Gimnazja specjalne".

Rozdział 80130- "Szkoły zawodowe"
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu - zmniejszenia o kwotę 1.126,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne",
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Inowrocławiu - zmniejszenia o kwotę 6.066,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne",
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu - zmniejszenia o kwotę 6.900,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne",
- Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach - zmniejszenia o kwotę 1.800,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".

Rozdział 80140 -"Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego"
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu - zmniejszenia o kwotę 1.859,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".

b) W związku z koniecznością wykonania remontu
- holu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (zalany sufit i ściany, popękane kaloryfery) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 5.000,- zł i "Zakup energii" o kwotę 15.000,- zł a .zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 20.000,- zł.
- auli szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (w pomieszczeniu tym 4 kwietnia br. odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 12.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług remontowych".

5. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia wypłaty) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. dokonano w:
- Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie o kwotę 533,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne",
- Dom Dziecka w Gniewkowie poprzez zmniejszenie o kwotę 199,- zł poz. "Składki na Fundusz Pracy" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".

Również w rozdziale tym celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o 35.000,- zł § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczną kwotę § 3110 "Świadczenia społeczne". W przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2001 r. planie wydatków na 2002 r. planowane w w/wym. wysokości środki na opłaty za bursy i stancje usamodzielnionych wychowanków domów dziecka ujęto w poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a winny być ujęte w poz. "Świadczenia społeczne".

Rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 163,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego". Powyższe zabezpiecza uregulowanie należności za odprowadzane ścieki.

Rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" - dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 16.000,- zł § 3110 "Świadczenia społeczne" a zwiększenie o analogiczną kwotę § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W chwili konstruowania budżetu na 2002 r. środki na wyprawki rzeczowe dla osób usamodzielnionych z rodzin zastępczych ujęte zostały w poz. "Świadczenia społeczne" a winny być ujęte w poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".

Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 5.362,- zł i "Różne opłaty i składki" o 18,- zł a zwiększenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 5.362,- zł i "Pozostałe odsetki" o 18,- zł. Powyższych zmian dokonano na skutek konieczności zabezpieczenia wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2001 r. oraz uregulowania odsetek za nieterminową zapłatę za usługi łączności.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.296.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:24
  Typ MIME: application/pdf