BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315701

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 297/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ultrasonografu typu LOOGIQ 200 firmy GENERAL ELECTRIC z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego.
Uchwała nr 297/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lutego 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ultrasonografu typu LOOGIQ 200 firmy GENERAL ELECTRIC z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ultrasonografu typu LOOGIQ 200 firmy GENERAL ELECTRIC o wartości 109.998,86 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup przez Zakład ultrasonografu typu LOOGIQ 200 firmy GENERAL ELECTRIC z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego.
Powyższy ultrasonograf jest dostosowany do zalecanych standardów diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii. Posiada sondę waginalną i bogaty program. Będzie eksploatowany w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym Szpitala Powiatowego. Aktualnie Oddział Położniczo- Ginekologiczny dysponuje jednym, w znacznym stopniu wyeksploatowanym
aparatem.
Ultrasonograf będzie zakupiony przez PS ZOZ ze środków własnych. Aparat ten miał być nabyty ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dotacji przyznanych w 2000 r. dla Szpitali uczestniczących w programie: zintegrowane ratownictwo medyczne 2000, ale pomimo iż centralny przetarg organizowany przez Ministerstwo Zdrowia się odbył i dostawa aparatu się odbyła, to środki na sfinansowanie zakupu aparatu nie wpłynęły, ponieważ jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia środków takich obecnie nie posiada. Nabycie w/w aparatu na własność jest uzasadnione zarówno pod względem medycznym jak i ekonomicznym (procedury diagnostyczne usg są ważnym elementem procedur profilaktycznych i leczniczych kontraktowanych przez kasy chorych), a ponadto korzystanie z nowego aparatu zmniejszy czas oczekiwania pacjentów na konieczne badania usg i podniesie poziom jakości diagnostyki.
Powyższy zakup został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr III/III/2002 z dnia 11 lutego 2002 r.
Mając powyższe na względzie, iż aparat usg będzie skutecznie wykorzystywany, co wpłynie na poprawę jakości opieki medycznej nad pacjentami uważam za zasadne wywołanie powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski