BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316752

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 298/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ultrasonografu typu HAVT 2102 wraz z systemem archiwizacji SARO firmy D-K-MEDICAL z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej od ROTARY CLUB z siedzibą w Inowrocławiu.
Uchwała nr 298/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lutego 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ultrasonografu typu HAVT 2102 wraz z systemem archiwizacji SARO firmy D-K-MEDICAL z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej od ROTARY CLUB z siedzibą w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ultrasonografu wraz z systemem archiwizacji SARO, firmy D-K-Medical, typu 2102 od ROT ARY CLUB z siedzibą w Inowrocławiu o wartości ok. 170.000,00 - 200.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy - dwieście tysięcy złotych).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie przez Zakład darowizny ultrasonografu wraz z systemem archiwizacji SARO firmy D-K-MEDICAL, typu HA VT 2102 od ROT ARY CLUB z siedzibą w Inowrocławiu.
Darowany ultrasonograf jest dostosowany do zalecanych standardów diagnostyki ultrasonograficznej, będzie usytuowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej PS ZOZ. Aktualnie Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje dwoma ultrasonografami, z których jeden jest całkowicie wyesksploatowany, ..: a drugi w 50 %. Dla prawidłowego funkcjonowania pracowni ultrasonograficznej przyjęcie w/w darowizny jest w pełni uzasadnione zarówno pod względem medycznym, jak i ekonomicznym. Trudna sytuacja finansowa PS ZOZ uniemożliwia dokonanie wszystkich koniecznych zakupów ze środków własnych, dlatego też przyjęcie tej darowizny pozwoli na wymianę aparatury wyeksploatowanej na nową. Posiadanie nowego aparatu zmniejszy czas '" oczekiwania pacjentów na badania diagnostyczne i podniesie poziom jakości diagnostyki.
Przyjęcie darowizny ultrasonografu zostało pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr II/III/2002 Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu 11 lutego 2002 r.
W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski