BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316740

Data: 13 marca 2002 r.
Nr uchwały: 301/2002
Dotyczy: określenia wysokości zasiłku zdrowotnego na 2002 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr 301/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie określenia wysokości zasiłku zdrowotnego na 2002 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 Regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu nr 290/2002z dnia 16 stycznia 2002 r.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Ustalić stawki zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w następujących wysokościach; w przypadkach:
- leczenia podstawowego - 100 zł
- leczenia specjalistycznego - 200 zł
- leczenia szpitalnego - 300 zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z realizacją §3 Regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, Zarząd Powiatu w terminie do końca lutego każdego roku ustala wysokość zasiłku zdrowotnego, w porozumieniu z ponad zakładowymi strukturami związków zawodowych. Proponowane wysokości stawek zasiłku ustalono ze związkami zawodowymi w dniu 30.01.200 l r., w związku z czym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski