BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303796

Data: 13 marca 2002 r.
Nr uchwały: 302/2002
Dotyczy: określenia wysokości zasiłku zdrowotnego na 2002 rok dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.
Uchwała nr 302/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie określenia wysokości zasiłku zdrowotnego na 2002 rok dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz § 3 regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej, uchwalonego uchwałą nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16.01.2002 r.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Ustalić stawki zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek w następujących wysokościach; w przypadkach:
- leczenia podstawowego - 100 zł
- leczenia specjalistycznego - 200 zł .
- leczenia szpitalnego - 300 zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z realizacją § 3 regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu ustala wysokość zasiłku zdrowotnego na dany rok, w porozumieniu z ponadzakładowymi strukturami związków zawodowych. Proponowane wysokości stawek zostały ustalone ze związkami zawodowymi w dniu 7 marca 2002 r., w związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski