BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317041

Data: 13 marca 2002 r.
Nr uchwały: 303/2002
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała nr 303/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 47 a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc Uchwała nr 64/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz Uchwała nr 127/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 64/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W myśl art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) zasady i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalane przez Zarząd Powiatu.
Zgodnie z art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i zlecone) wykonywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która jest jednostką organizacyjno-
budżetową. W związku z powstaniem zespołu finansowo-administracyjnego, zespołu ds. pomocy instytucjonalnej i zespołu ds. pomocy środowiskowej oraz poszerzeniem zadań od stycznia 2002 r. zachodzi konieczność dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Dostosowanie nowej struktury organizacyjnej PCPR ma na celu stworzenie przejrzystego podziału zadań w poszczególnych zespołach.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.303.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 529KB
  Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2005, godz. 14:26
  Typ MIME: application/pdf