BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304317

Data: 20 marca 2002 r.
Nr uchwały: 304/2002
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2001
Uchwała nr 304/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 marca 2002 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2001


Na podstawie art.32, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 136 ust.1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2001 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w celu zaopiniowania.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie do Uchwały 304/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 marca 2002 r.


Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 r., Zarząd Powiatu Inowrocławskiego spełnia wymogi art.136 ustawy z 21 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przedstawione Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.


wz. STAROSTY
Marian Świątkowski
wicestarosta