BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304297

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 306/2002
Dotyczy: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r.
Uchwała nr 306/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.


w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r.


Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Po dokonaniu analizy, przyjąć Plan rzeczowo-finansowy. Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r., w ramach kontroli gospodarki finansowej tego Zakładu.
Plan, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUZASADNIENIE


W związku z pismem Dyrektora PS ZPOZ w Inowrocławiu dotyczącym przedstawienia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r. wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ zawartą w uchwale nr V/III/2002 z 18 marca 2002 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r., Zarząd Powiatu podjęcie przedmiotowej uchwały uznał za uzasadnione.

Podstawy prawne do jej podjęcia stanowi Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i § 6 ust. l pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, który stanowi "...podmiot sprawujący nadzór analizuje roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej..." w ramach kontroli i oceny legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności gospodarki finansowej.

Zgodnie z powołanymi przepisami Zarząd Powiatu przyjmuje Plan rzeczowo-finansowy PS ZOZ w Inowrocławiu na 2002 r.

Mając na uwadze powyższe, uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedmiotowej uchwały.STAROSTA
Leonard Maciejewski