BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304074

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 310/2002
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Jaksicach
Uchwała nr 310/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Jaksicach


Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Jaksicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

UZASADNIENIE


W myśl § 33 n ust l ustawy z dnia 29 listopada 1998 r. o pomocy społecznej (tj. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez powiat są jednostkami budżetowymi. Działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 900).
Zgodnie z § 7 ust 2 wyżej cyt. rozporządzenia Dyrektor Domu Dziecka w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie opracowuje Regulamin Organizacyjny, w którym określa szczegółowe zadania, organizację placówki oraz specyfikę i zakres sprawowanej opieki.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski