BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303768

Data: 16 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 312/2002
Dotyczy: powołania Komisji do udzielenia zamówienia publicznego przez Powiat Inowrocławski na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 312/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2002 r.

w sprawie powołania Komisji do udzielenia zamówienia publicznego przez Powiat Inowrocławski na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie ~ powiatowym (j.t. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ) oraz art. 20a ust. 1, 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. z 1998r., Dz.U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Powołać Komisję Przetargową do udzielenia zamówienia publicznego przez Powiat Inowrocławski na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego w składzie:
1. Przewodniczący - Zbigniew Bańkowski
2. Członek - Zygmunt Tonn
3. Członek - Ryszard Florek
4. Członek - Andrzej Florek
5. Członek - Alicja Jagodzińska

§2


Do zadań Komisji Przetargowej należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia wskazanego w § 1, w szczególności poprzez dokonanie oceny czy dostawy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki, ocenę ofert oraz zaproponowanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

§3


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje Zarząd Powiatu, zatwierdzając propozycję Komisji Przetargowej.

§4


Obsługę prac Komisji Przetargowej zapewnia Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Spełniając obowiązek określony w art. 20a, ust. 1, 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( j.t. z 1998 r., Dz.U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm. ) należy powołać Komisję Przetargową.
Przedmiot działania Komisji Przetargowej stanowić będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat Inowrocławski na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski