BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317018

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 313/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu analizatora parametrów krytycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem dla Izby Przyjęć i Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu.
Uchwała nr 313/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu analizatora parametrów krytycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem dla Izby Przyjęć i Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez tep Z4iad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu analizatora parametrów krytycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu firmy ROCHE, typu: OMNI IV, wartości ok. 29.890,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem dla Izby Przyjęć i Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup analizatora parametrów krytycznych przez Zakład z przeznaczeniem dla Izby Przyjęć i Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupu nie przekracza 100.000 EURO, stąd też podjęcie w tej sprawie uchwały należy do Zarządu Powiatu zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Wniosek Dyrektora zawiera uzasadnienie, z którego wynika, iż analizator parametrów krytycznych stanowi jeden z elementów standardowego wyposażenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Jest aparatem posiadającym parametry kliniczne tj. gwarantuje dokładne, powtarzalne, profesjonalne oznaczenie parametrów takich jak: gazometria, wapń, potas, hematokryt i 12 parametrów pochodnych od wymienionych. Aparat funkcjonuje całodobowo, a cykl jednego badania wynosi jedną minutę. Aparat stanowi alternatywę dla zużywającego się 7-letniego gazometru - CORNING 248, jedynego tego rodzaju aparatu w PS ZOZ, obecnie eksploatowanego całodobowo dla potrzeb całego Zakładu.
Aparat miał być nabyty ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dotacji przyznanych w 2001 r. dla Szpitali uczestniczących w programie zintegrowane ratownictwo medyczne 2000, ale pomimo iż centralny przetarg organizowany przez Ministerstwo Zdrowia się odbył i dostawa aparatu również się odbyła, to Ministerstwo Zdrowia nie sfinansuje tego zakupu, ponieważ jak informuje środków takich obecnie nie posiada. W związku z powyższym zakup aparatu musi zostać sfinansowany przez PS ZOZ ze środków własnych. Nabycie aparatu nastąpiło w trybie przetargu centralnego, stąd też zapłata za aparat wynosi ok. 29.890,00 zł, co stanowi kwotę ponad połowę niższą niż w przypadku, gdy zakup byłby realizowany indywidualnie.
Rada Społeczna PSZOZ uchwałą Nr X/III/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu tego analizatora.
W związku z powyższym uważam za zasadne podjęcie przez Z z Powiatu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski