BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317076

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 314/2002
Dotyczy: zmiany uchwały nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Uchwała nr 314/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2002 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmiany uchwały nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w ten sposób, że w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu będącego załącznikiem do- tej uchwały wykreślić z Rozdziału IV § 17 ust. 2 o brzmieniu:
"Oświadczenie woli wymaga każdorazowo kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, jeżeli powoduje ono powstanie zobowiązań finansowych".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Powiatowy Urząd Pracy jest samodzielną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. W myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) zasady i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalane przez Zarząd Powiatu.
Art. 35(13) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. - tekst ost. zm. 01.01.2002 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1623) określa odpowiedzialność Głównego Księgowego w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej.
W związku z powyższym w Rozdziale IV § 17 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu zbędny jest zapis o treści: "Oświadczenie woli wymaga każdorazowo kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, jeżeli powoduje ono powstanie zobowiązań finansowych".
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu przedmiotowej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski