BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315711

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 315/2002
Dotyczy: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 315/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2002 r.


w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art 32 usi2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. m 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Ustala się minimalne stawki czynszu netto za dzierżawę 1 m2 gruntów stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, w wysokościach określonych w załączniku Nr 1.
2. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony odrębnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2


Wprowadza się podział powiatu na strefy w celu ustalenia czynszu dzierżawnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3


W przypadku wydzierżawienia gruntów na inne cele niż wymienione w załączniku Nr l stawki czynszu będą ustalane w drodze negocjacji.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Ustalenie stawek czynszu dzierżawnego pozwoli na zawieranie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Powiatu Inowrocławskiego.
W związku z zainteresowaniem tą formą władania nieruchomości wywołanie powyższej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.315.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 63KB
  Data dodania: piątek, 1 lipca 2005, godz. 09:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.315.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 303KB
  Data dodania: piątek, 1 lipca 2005, godz. 09:16
  Typ MIME: application/pdf