BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316763

Data: 22 maja 2002 r.
Nr uchwały: 317/2002
Dotyczy: rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Domu Dziecka w Inowrocławiu, a Zarządem Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
Uchwała nr 317/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 maja 2002 r.


w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Domu Dziecka w Inowrocławiu, a Zarządem Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Rozwiązać porozumienie zawarte w dniu 20 sierpnia 2000 r. pomiędzy dyrektorem Domu Dziecka w Inowrocławiu, a Zarządem Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu za wypowiedzeniem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


W dniu 20 sierpnia 2000 r. dyrektor Domu Dziecka w Inowrocławiu, ul. Krzywoustego 15 Pani mgr Ireną Grankowska, powołując się na pełnomocnictwo Starosty Inowrocławskiego wydane w dniu 31.07.2000 r. Nr PCPR-DD-823-8233/30/2000 zawarła porozumienie na mocy, którego Zarząd Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu reprezentowany przez wiceprzewodniczącą mgr Liliannę Dyks, stał się użytkownikiem bazy lokalowej o łącznej powierzchni około 400 m2 stanowiącej własność Powiatu, a użytkowanej dotychczas przez Dom Dziecka w Inowrocławiu. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

W związku z realizacją Uchwały nr 308/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny przekształcono Dom Dziecka w Ośrodek. Wobec rozszerzenia działalności, konieczne jest zwolnienie obecnie zajmowanych przez TKOPD pomieszczeń.

Z powyższych względów zasadne jest wywołanie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-317.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 13:59
  Typ MIME: application/pdf